REGULAMIN FOTOKONKURSU "TAJEMNICE WODY"

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem FOTOKONKURSU pod hasłem „Tajemnice wody” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z hasłem przewodnim konkursu.

3. Konkurs został zorganizowany dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i będzie oceniany w dwóch kategoriach:

 • najlepsza fotografia w ocenie Jury,
 • najlepsza fotografia w ocenie internautów

Terminy konkursu fotograficznego:

 • prace konkursowe należy dostarczać organizatorom od dnia 22 marca 2010 r., do dnia 6 maja 2010 r.
 • głosowanie internautów odbędzie się w terminie od dnia 22 marca 2010 r., od godz. 24:00 do dnia 13 maja 2010 r., do godz. 24:00
 • ocena prac przez jury odbędzie się w terminie od dnia 10 maja 2010 r., do dnia 23 maja 2010 r.
 • W konkursie nie mogą brać udział członkowie Jury Konkursu, Zarząd PWIK Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Za członka najbliższej rodziny Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
 • Konkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

II Cel konkursu

1. Konkurs fotograficzny ma na celu:

 • zainteresowanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej tematem wody jako największego bogactwa natury, i ukazanie jej w sposób ciekawy i oryginalny,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia i uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
 • promowanie sztuki fotograficznej,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

III Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Dąbrowy Górniczej – amatorzy, pasjonaci fotografii.

2. Za mieszkańca uważa się osobę, która przebywa na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza i jest zameldowana na stałe lub czasowo.

3. Udział uczestnika małoletniego w Konkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Autora (wyłącznie na potrzeby tego Konkursu) zgodnie z ustawą z dni. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)

IV Zasady konkursu

1. Zgłoszenie pracy do konkursu, może nastąpić po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji (podanie pełnych danych teleadresowych oraz tytułu zdjęcia) wraz z umieszczeniem zdjęcia na stronie: www.konkurs.pwik-dabrowa.pl.

2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

3. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia Uczestnika, który dopuścił się takiego naruszenia. Działania Organizatora w określonym powyżej zakresie nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym uczestnika z innych uzasadnionych przyczyn. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, będą usuwane przez Organizatora lub Organizator nie dopuści do ich publikacji i udziału w Konkursie.

4. Uczestnik Konkursu udostępni nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zgłoszonego w Konkursie do publikacji, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. Jednocześnie Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego przekazu, w celu informacji i reklamy Konkursu, lub do ich wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora w nieograniczonym zakresie i terminie. Uczestnik na prośbę Organizatora udostępni oryginalny plik źródłowy zgłoszonego zdjęcia (oryginalnym plikiem źródłowym jest plik w wersji elektronicznej przed jakąkolwiek jego obróbką, konwersją bądź zmniejszeniem).

5. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs jedną fotografię, która wiąże się z tematem konkursu. W przypadku zgłoszenia większej ilości zdjęć przez Uczestnika, Organizator bez konsultacji z autorem zdjęcia wybierze zdjęcie konkursowe i opublikuje je na stronie internetowej.

6. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki utrwalania obrazu i przesłane w formacie JPG.

V Ocena i nagrody

1. Oceny nadesłanych fotografii biorąc pod uwagę ich jakość dokona jury powołane przez Organizatora.

2. Jury dokona wyboru finalistów konkursu i przyzna następujące nagrody:

 • I miejsce – 2 000,00 zł,
 • II miejsce – 1 500,00 zł,
 • III miejsce – 1 000,00 zł
 • Wyróżnienie I stopnia – 500,00 zł
 • Wyróżnienie II stopnia – 400,00 zł
 • Wyróżnienie III stopnia – 300,00 zł
 • Najlepsza fotografia w ocenie internautów – 1000,00 zł

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania Konkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

4. Zwycięzcą nagrody „Najlepsza fotografia w ocenie internautów” zostanie osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym na stronie internetowej www.pwik-dabrowa.pl

5. Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.konkurs.pwik-dabrowa.pl. może oddać głos raz dziennie poprzez kliknięcie wybranego zdjęcia. Logowanie do serwisu wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, hasło.

6. Jedna osoba jest uprawniona do oddania jednego głosu dziennie.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pwik-dabrowa.pl

8. Miejsce i czas odbioru nagród określi Organizator Konkursu, o czym laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem poczty.

9. Laureat Konkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagrody. W przypadku uczestnika małoletniego odbioru nagrody dokonuje jego opiekun ustawowy.

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.pwik-dabrowa.pl

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, niezależne od niego.

3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać: e-mail: pr@pwik.dabrowa.pl, www.pwik-dabrowa.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.

Organizator FOTOKONKURSU pod hasłem "Tajemnice wody" powołując się na punkt VI ppkt. 4 wprowadza następujące zmiany:

1. Organziator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu, wraz z przesłanym przez niego zdjęciem, w przypadku gdy jego działanie w konkursie jest nieuczciwe i narusza zasady etyki.

2. Uczestnik wykluczony z konkursu zostanie poinformowany, od decyzji w tym zakresie odwołanie nie przysługuje.

3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić wniosek do Organizatora o ocenę działania innego uczestnika konkursu pod względem nie przestrzegania zasad regulaminu.

4. Oceny działania pod względem nie przestrzegania zasad regulaminu oraz zgłoszonych wniosków dokonuje Organizator.

5. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji ww. oceny.

Organizator FOTOKONKURSU pod hasłem "Tajemnice wody" w punkcie V dodaje ppkt. 10 o treści:

10. W przypadku niemożności skontaktowania się z nagrodzoną osobą lub nieodebrania nagrody przez pół roku od ogłoszenia wyników Fotokonkursu, nagrodzony utraci prawo do przyznanej nagrody.